top of page

รายงานผลการประเมินตนเอง

สถานศึกษามีแผนพัฒนาที่มุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

bottom of page