top of page

มารยาทงาม ความรู้ดี มีอนามัย

ปรัชญาโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2469 ที่เรือนปั้นหยาสองชั้น หลังวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ ถนนนเรศดำริห์ ตำบลหัวหิน กิ่งอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน คือ นายเง็ก สาธุการ และนายสอิ๊ด บรินบราวน์ ผู้รับใบอนุญาต คือ นายเง็ก สาธุการ ครูใหญ่ นายไล่ชุน ชาลิโต (นายชุณห์ เจริญเนือง)

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2480 ทางโรงเรียนขออนุญาตตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ จากเดิมโรงเรียนสาธุการวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา

พ.ศ.2483 นายเง็ก สาธุการ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนายชุณห์ เจริญเนือง เป็นผู้จัดการและเป็นครูใหญ่

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2489 ได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่ 37 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน มีนายชุณห์ เจริญเนืองเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

พ.ศ.2532 นางกัญญา เทียมทัด เป็นครูใหญ่

พ.ศ.2538 นางสาวกานดา เจริญเนือง เป็นผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2553 นายชโนทัย เจริญเนือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

S__3833858.jpg
bottom of page