top of page
S__4014083.jpg

การแต่งกาย

ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา

ด้านขวามือปักอักษร ม.ส. 
ด้านซ้ายมือปักอักษรชื่อนามสกุลนักเรียน
กางเกงและกระโปรงสีกรมท่า

เครื่องแต่งกายนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

bottom of page